Изберете език:


26. – Управителният съвет на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21.1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 8.06.2023 г. (четвъртък) в 10,30 ч. в Националния дом за наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на управителния съвет за 2022 г. и годишния финансов отчет; 2. приемане отчета на контролния съвет за 2022 г.; 3. приемане бюджета на съюза за 2023 г.; 4. приемане на програма на съюза за 2023 г.; 5. избор на делегати за общо събрание на ФНТС, което ще се проведе през 2023 г. Представителството за участие в общото събрание е: всяко юридическо лице (колективен член) може да участва в общото събрание с един делегат. Индивидуалните членове, обединени в структурни единици (клубове), могат да участват с по 10 избрани делегати от всеки клуб.

 

ДВ бр.30/04.04.2023г

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.