Изберете език:


Съюз по хранителна промишленост -  София

 

 

 

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

“Производство на консерви”

(трета квалификационна степен)

/ от 13.06 - 17.06.2022 год./

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и

поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна промишленост организира това обучение.

       Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.)

       във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор,

       което притежава    висше или средно специално образование в областта на

       хранителната промишленост Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето

       по чл. 14, ал.1, т. 6 отговаря на това условие.

СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 480 часа теория и 480 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно, като за целта са планирани 2 / два/ модула , на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Първият модул е само теория – 5 /пет/ дневен, а вторият – практика и Държавен изпит по теория и практика.На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на неговите знания.

     Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва

     с  полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

     Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални

     изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за

     придобиване на квалификация по професията.

       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

     Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална

     квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална

     квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование.

     Първият модул на обучението ще се проведе на 13, 14 , 15 , 16 и 17. март .2022 год.

     в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, 1 етаж, зала № 109.

   Тогава ще бъдесъобщена и датата за втория модул.

     Регистрацията е на 4 етаж, офис 408.

Присъствието на І -я модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

     Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа

       и    практическа подготовка по различните модули.

  

   Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5

     човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

   Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

   Курсът ще започне на 13. 06 .2022 год. Заниманията ще се провеждат в
Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108,
1 етаж, зала № 109

Регистрацията на участниците е на 13.06.2022 год. от 9,00 до 10,00 часа

в    офис 408, 4 етаж , а откриването на курса е от 10,00 ч. същия ден.

     Цената за един участник е 550 лева, освободена от ДДС и в нея са включени всички разходи по провеждане на обучението – теория и практика, учебни материали,материали за практическите занятия, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи .

По време на обучението курсистите могат да ползват хотел “Славянска беседа”-

тел. 02/ 988-04-41; по предварителна заявка. Участниците сами правят резервациите за спане на посочения телефон. В цената на курса не е включен хотелът.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                                         

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                                         
Тел. : 02/ 987-47-44                                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg                            

Инж. Соня Бургуджиева                                                           

                                                                                            

                                                  

Сумите се превеждат по сметка:

Банкова сметка на Съюз по хранителна промишленост :                    

„Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                      
                                                                                        

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят
най-късно до
7.06. 2022 г.

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ курс Консерви 13-17.06.2022

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: Адрес:............................................................................................................

ИН по ЗДДС:   …………………       М.О.Л. ………………….…………….e-mail........................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението!

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.