Изберете език:

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ      

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

YOUTH SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

"INNOVATION IN THE FOOD INDUSTRY - PROBLEMS AND PROSPECTS"

18 ноември 2021 год.

Университет по хранителни технологии

Пловдив

СБОРНИК ДОКЛАДИ

ISSN 2738-8980

Публикуван на:

ufi-bg.com/конференции

 

СБОРНИК ДОКЛАДИ
Тематични направления


• Хранителна наука и технология

• Техника и процесен инженеринг

•Кетъринг, туризъм, икономика

Презентации

1. Защита от нелоялна конкуренция на нови продукти

д-р инж. Марио Христов – Европейски представител по интелектуална собственост, Председател на Съюз на изобретателите в България

2. Европейските схеми за качество - състояние и перспективи. Регистрация на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.

Иванка Статкова , Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерство на земеделието, храните и горите

3. Нови промени в Регламент 1333/2008 год. за добавките в храни

проф.д-р Йордан Гогов

4. Хранителни добавки/ храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване - съвременни законодателни изисквания и контрол

Д-р Кремена Стоева, БАБХ

5. Нормативни изисквания към опаковката и етикета на храни и напитки

проф.Стефан Дичев, Eс Пи Ди Серт ЕООД

6. “EntreUnity - Entrepreneurial University Network”

доц. Георги Тосков, УХТ гр. Пловдив

7. “EIT Fоod RIS Consumer Engagement Labs”

гл.ас. Ана Янева, УХТ гр. Пловдив

8. Анализ на риска при ISO интеграции на бизнес процеси във фирма РИКО ЕООД

гл. ас. д-р Светлана Станева, Лесотехнически университет, Факултет Стопанско управление

Тематично направление
Кетъринг, туризъм, икономика

8. Проучване върху ziziphus jujube

Презентация   Теодора Петкова

9. Разработване на нови продукти с очакван здравословен ефект

Презентация   инж. Иво Финков

10. Фолклорът като елемент от съвременния туристически продукт

Презентация   Румяна Василева

11. Внедряване на съвременни кулинарни практики в заведенията за хранене

Презентация   Петя Иванова

12. Ядливи цветя - биологично-активен и потребителски профил

Презентация   Глория Сакалийска

13. Еволюция в теорията и практиката за управление на човешките ресурси

Презентация   Цветелина Мантарова

14. Оптимизация на управлението на счетоводната дейност в предприятията от хранително-вкусовата промишленост

Презентация   Виолетка Делчева

15. Развитието на биоикономиката в България – определящ фактор за намаляване обезлюдяването на българските села

Презентация   докторант Томина Томова