Изберете език:

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ – гр. София

П О К А Н А

за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията“Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

“Производство на растителни масла, маслопродукти

и етерични масла”

(трета квалификационна степен)

/ от 13.05 - 17.05.2019 год./

В град Пловдив

Това обучение се организира от Съюз по хранителна промишленост, за да се подпомогнат производителите на растителни масла, маслопродукти и етерични масла, да изпълнят изискванията на Закона за храните.

Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. Не се изисква назначаване на специалист, ако лицето по чл. 14, ал. 1, т. 6 отговаря на това условие.

          СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от които 450 часа теория и 510 часа практика, или това означава 6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно /тип самостоятелна форма /, като за целта са планирани 2 два модула по 5 / пет/ дни, на които водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс – теория и практика. На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал, от който трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия.

-          Трета квалификационна степен се равнява на завършен 13 клас на професионална гимназия.

-          Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

-          Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

-          Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността

-          Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас.

Първият модул на обучението ще се проведе на 13, 14, 15, 16 и 17.05.2019 год. в гр. Пловдив, на адрес: Дом на техниката, гр. Пловдив,ул. “Гладстон” № 1,Зала № 6, партер

Тогава ще бъдат съобщени датите за теорията и практиката на втория модул.

Присъствието на първия модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

     Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа. Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

     Броят на участниците в курса не трябва да бъде повече от 10 човека и по-малко от 5 човека. За останалите желаещи ще се организира следващ курс за обучение.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!

     Курсът ще започне на 13.05.2019 год. Заниманията ще се провеждат Дом на техниката, гр. Пловдив,ул. “Гладстон” № 1, Зала № 6, партер

Регистрацията на участниците е на 13.05.2019 год. от 9,00 до 10,00 часа в Дом на техниката, гр. Пловдив, ул. “Гладстон” № 1,Зала № 6, партер, а откриването на курса е от 10,00 ч. същия ден.

Цената за един участник е 550 лева / не се начислява ДДС/ и в нея са включени всички разходи по провеждането на обучението – теория и практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит и издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална квалификация, кафе-паузи и закуски на първия модул. Курсът ще се формира по реда на постъпващите заявки.

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращатпо ел.път или

по поща най-късно до 07. 05. 2019 г . на адрес:

Съюз по хранителна промишленост                                 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408                              
Тел./факс: 02/ 987-47-44                                                            

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ufi_sb@abv.bg                    

Инж. Соня Бургуджиева                                                  

                                                                                            

                                                 Сумите се превеждат по сметка:

 

Съюз по хранителна промишленост :                    

„Юробанк България” , ФЦ София Окръг                  

BIC код: BPBIBGSF                                                                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                        
                                                                                        

Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

от 13.05 - 17.05.2019 годв гр. Пловдив, масло

Име, презиме и фамилия ........................…………………………………………..…....................................... ЕГН…………………...... Месторабота …………………………………Длъжност.....………………........

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел…………......

Данни за фактура: Адрес:.......................................................................................................................

ЕИК ………………… М.О.Л. ………………….…………….e-mail..................................................

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в обучението!

 

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................