Изберете език:

Съюз по хранителна промишленост

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

 

ПОКАНА

 

Девети национален симпозиум с международно участие

”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”

Теми :

БГ БАРКОД – ПЛАТФОРМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ за Управление на качеството и

безопасността на храните, ISO 9001:2015-НОВАТА ВЕРСИЯ НА ISO 9001:2008 , Стандарти за търговия с хранителни продукти- ВRC, IFS и др.

хранителните добавки и добавки в храни-

законодателни изисквания

ЕТИКЕТИРАНЕ, ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ХРАНИТЕ

Опаковки за хранителни продукти

официален контрол – най- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

4, 5 .10 . 2018 г.

Дом на науката и техниката , гр. София, ул. „Г.С. Раковски„108, зала № 105А, ет.1

ЦЕЛ на симпозиума: Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към производителите на храни, напитки, добавки, машини и др.

Практически упражнения и дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш относно проверка от контролните органи от Българските ведомства и ЕС.

Участници:Симпозиумът ще бъде полезен за собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и апарати за ХВП., търговци на едро и дребно

Поканени лектори от България и чужбина

  

4 октомври , четвъртък , 2018 г. 12,00-18,00 часа

 

                  Хранителни добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания. Изисквания при внос от трети страни на хранителни добавки и добавки в храни в България                    

                                                       Лектор от Дирекция „Граничен контрол” , БАБХ

 

                  Най-новите изисквания за опаковките за храни и напитки.Актуална информация

                                   инж. Майя Стойчева, ИЦ Алмитест

                                                        

                  Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.

                                                                              

                  Законодателство, регламентиращо изискванията към   етикетиране на храните и представяне на хранителната информация   - нови аспекти при етикетиране на храни.

                  Обучение и практически упражнения на тема етикетиране и енергийна стойност      

                                                                                                                                    Проф. Йордан Гогов                                                                                                                                                                                                                     

18,30 - Вечеря с колеги

5 октомври , петък , 2018 г.            9,00 -16,30 часа

                  Интегрирани системи за управление на качеството и

безопасността на храните, ISO 9001:2015-новата версия на ISO 9001:2008 , стандарти за търговия с хранителни продукти-BRC, IFS и др.

                           Надежда Василева и инж.Кирил Нинчев, външни одитори

                  BG БАРКОД – платформа за съхранение и споделяне на информация

           Изискванията на Регламент 1169/2011/ЕС.Общата информация, посочена на етикета и изображение на продукта са задължителни за въвеждане. Как да въведете информация за продукт и да валидирате данните преди те да станат публично видими в каталога БГ Баркод.

                                                              Лектор :           от GS1 България

                  Как да защитим системата си за самоконтрол пред контролните органи ?

                                                                                           Лектор от БАБХ и МЗХ

                  Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи

Кръгла маса - въпроси към поканените лектори -

проф. д-р Йордан Гогов ,инж.Кирил Нинчев,

инж. Майя Стойчева, Надежда Василева ,Експерти от БАБХ , МЗХГ , МЗ и др.

Закриване на семинара и раздаване на сертификатите

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име и фамилия …………………………………………………….

Месторабота …………............................................бранш..........Длъжност.....……….....

П.Код………град………………………ул.№……………………………………Тел………….

Данни за фактура: адрес: град………………………ул.№……………………………………

ЕИК …………………......................................М.О.Л. ………………….…………….

Дата ……………………                                                       Подпис:.........................................

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 01.10. 2018 г. на адрес:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или София 1000, ул. Раковски 108, офис 408,Съюз по хранителна пром

УКАЗАНИЯ

1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 01.10. 2018 г. заедно с копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Таксата за участие е 120 лв. , без ДДС.

- за редовни членове на СХП такса участие е  100 лв. без ДДС

-  инспектори от БАБХ, научни работници, преподаватели от учебни заведения, аспиранти, студенти и ученици не плащат такса за участие.

-   В платената такса са включени материалите за участниците, вечеря с колеги, кафе-паузи и закуски.

3. Регистрацията на участниците е на 4.10.18 год.от 12,00 до 12, 30 часа в зала №105А ,ет.1

Дом на техниката, гр. София, ул. Г С Раковски 108

4. Занятията се провеждат в същата зала от 12,30 до 17,00 часа на 04.10.2018 г. и

   от 9 ,00 до 16,00 часа на 05.10.2018 г.

ТАКСА УЧАСТИЕ се превежда по сметка на:            АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                             

Съюз по хранителна промишленост                       Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” ФЦ София Окръг                    София 1000, ул. Раковски 108, офис 408

BIC код: BPBIBGSF                                                          Тел/Факс: (02) 987-47-44,                                  

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01                          инж. Бургуджиева, GSM 0888 72 24 82;  
                                                                                             e-mail:
ufi_sb@abv.bg